Modellering av strøm, hydrografi og smittespredning i Sør-Troms

Strømkartleggingsprosjektet i Sør-Troms er et prosjekt der SINTEF Fiskeri og havbruk AS, gjennomfører simulering av hydrografi og strøm på oppdrag fra Kleiva fiskefarm AS og Flakstadvåg Laks AS.

Strømmodellen SINMOD ble brukt for simuleringene. Hovedresultatet fra simuleringene er strømningsforhold, hydrografi og vannslektskap i Sør-Troms. I tillegg finnes mer detaljerte resultater vedrørende strømforhold, temperatur, saltholdighet og spredning av smitte mellom 88 reelle og tenkte lokaliteter.

Saltholdighet fra SINMOD for Nordnorge med 800 m oppløsning Figuren viser Saltholdighet i overflaten (gjennomsnitt) for desember 2012, fra en simulering med 800 m horisontal oppløsning. Denne modellen er brukt til å lage grensebetingelser til et mindre modellområde (innenfor den hvite firkanten) som vi har kjørt med 160 m oppløsning for hele år 2012.